González-Barajas, J. E., Velandia, C. C., Lyma-Guaqueta, J., & Ospina-Fuentes, P. (2016). Spectral analysis through filter banks aplied to preprocessing oriented to thresholding of pulse oximetry signal. TecnoLógicas, 19(37), 29-43. https://doi.org/10.22430/22565337.48